lQLPJxbXbUXXyc7NAUvNB4CwHjeOvqoGZysDYgWKekAdAA_1920_331

Sorag-jogap

1-nji sorag: MOQ näme?

A1: 1 sany prototip bölegini ýa-da müňlerçe köpçülikleýin önümçilik böleklerini düzüp bileris.

2-nji sorag: Töleg möhletiňiz näçe?

A2: Adatça, töleg möhletimiz 50% goýum we ugratmazdan ozal 50% balansdyr.Gowy hyzmatdaşlyga esaslanyp, siziň üçin has gowy termini ulanyp bileris.

3-nji sorag: Başlangyç wagtyňyz nähili?

J: 3 Umumy metaldan ýasalan bölek we işlenmedik bölek üçin 3-5 iş güni gerek;

Tamamlamak ýene 1-4 iş güni alar;

Pes göwrümli sargytlar üçin adatça 14-20 iş güni gerek;

Köpçülikleýin önümçilik sargytlary üçin dizaýna, QTY we Tooling-e bagly, adatça 30-50 gün gerek.

4-nji sorag: Sitata üçin haýsy maglumat gerek?

A4: Jikme-jik ölçegli dizaýn çyzgylary (2D çyzgy formaty pdf, dwg; 3D format STEP, IGS) we Material, QTY, üstki bezeg.

5-nji sorag: Haýsy dizaýn guralyny we çyzgy programma üpjünçiligini ulanýarsyňyz?

A5: Gaty iş we AutoCAD

6-njy sorag: Sitata näçe çalt garaşyp bilerin?

A6: 2-8 sagat.

Professional we wagtynda sitata alýandygyňyzy anyklamak üçin sitatalar üçin jogapkär inerener toparyny kesgitledik.

7-nji sorag: Sargydy nädip siziň bilen dowam etdirip bilerin?

A7: Sitata üçin karar bereniňizde, goýum tölegi üçin size PI ibereris.

Size sargyt bankyň süýşmegine garşy dowam ederis.

Işlemezden ozal siziň bilen dogry çyzgyny tassyklarys we sargydyň ýagdaýy barada size habar bereris.

Bölekler taýýar bolanda bölek suratlaryny we QC hasabatyny paýlaşarys.

Ibermezden ozal siziň bilen iberiş usulyny we iberiş salgysyny tassyklarys we balans tölegine garşy hemme zady düzeris.

Gözleg belgisini paýlaşarys.

Diňe ajaýyp bölekleriňiziň gelmegine garaşmaly.

8-nji sorag: Paypal ýa-da kredit kartoçkasyny tölemek üçin kabul edýärsiňizmi?

A8: Hawa.Bank simlerini yzygiderli geçirmegi (TT), Paypal, Alibaba tölegini, Western Union kabul edip bileris.

9-njy sorag: Bölekler üçin doly ölçegli barlag geçirýärsiňizmi?

A9: Hawa.Doly ölçeg üçin FAI hasabatyny we OQC hasabatyny berip bileris.

10-njy sorag: Hil gözegçiligi ulgamyňyz barmy?

A10: Hawa.ISO9001: 2015 tassyklanyldy.

11-nji sorag-Öýde haýsy prosesi edip bilersiňiz we autsorsing näme?

A11: HY metallarda 4 sany demir zawod we 2 sany CNC dükany bar, biz metal ýasamak, kesmek, egreltmek, kebşirlemek we gurnamak, möhür basmak, çuňňur çyzmak we içerde NCT urmak ýaly ähli zatlary edip bileris.

CNC işleýiş prosesiniň hemmesini üwemek, öwrmek, öýde üwemek ýaly edip bileris.

Diňe poroşok örtük, örtük, anodizasiýa we ş.m.

12-nji sorag: Esasy bäsdeşlik ukybyňyz näme?

A12: Her bir müşderä we her önüme çynlakaý çemeleşýäris.Hil, öňdebaryjy wagt we hyzmat elmydama ajaýyp.

RFQ bilen başlalyň, meniň näme diýýändigimi bilersiňiz.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?