lQLPJxbXbUXXyc7NAUvNB4CwHjeOvqoGZysDYgWKekAdAA_1920_331

önümleri

Takyk CNC işleýiş hyzmaty, 3 ok we 5 ok maşynlary bilen freze we öwrüm

gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

CNC enjamlaşdyryş

Köp metal bölekleri we in engineeringenerçilik derejeli plastmassa bölekleri üçin CNC takyk işlemek iň köp ulanylýan önümçilik usulydyr.Şeýle hem prototip bölekleri we pes göwrümli önümçilik üçin örän çeýe.

CNC işleýşi, güýç we gatylygy goşmak bilen in engineeringener materiallarynyň asyl aýratynlyklaryny hasam artdyryp biler.

CNC Machined bölekleri senagat awtomatlaşdyryş we mehaniki enjam böleklerinde hemme ýerde bar.

Senagat robotynda işlenip taýýarlanan podşipnikleri, işlenip taýýarlanan gollary, işlenip taýýarlanan ýaýlary, işlenip taýýarlanan gapagy we işlenilen aşagy görüp bilersiňiz.Maşynda ýa-da motosiklde has köp işlenen bölekleri görüp bilersiňiz.

CNC gaýtadan işlemek prosesi öz içine alýarCNC Milling,CNC öwrüm, Öwürmek,Çuňňur buraw,Sim kesmekweEDM.

CNC gaýtadan işlenen bölekler
uwnsad (3)

CNC frezekompýuterler tarapyndan programmalaşdyrylan gaty takyk aýyrmak prosesi.CNC üweýiş amallary, deslapky gaýtadan işlemek prosedurasyna laýyklykda gaty plastmassa we metal bloklary ahyrky böleklere kesmek üçin 3 okly degirmen 4 ok we 5 oky öz içine alýar.

uwnsad (4)

CNC freze bölekleri (CNC işlenen bölekler) takyk maşynlarda, awtomatlaşdyryş enjamlarynda, awtoulagda, lukmançylyk enjamlarynda giňden ulanylýar.

Tutup bilýän degirmeniň çydamlylygy adatça ± 0.01mm.

CNC öwrüm

CNC öwrülişigi janly gurallar bilen torna we degirmen mümkinçiliklerini maşyn böleklerine metal ýa-da plastmassa taýajyklaryndan silindr aýratynlyklary bilen birleşdirýär.

Pratlary öwürmek, degirmen böleklerinden has aňsat görünýär we köp mukdarda aýratynlyklary görkezýär.

Dükanlarymyzdaky her bir iş güni, şahlar, podşipnikler, gyrymsy agaçlar, pyçaklar, ahyrky gapaklar, turbalar, ýörite duralgalar, ýörite nurbatlar we hozlar, müňlerçe öwrümli bölekler HY metallarda öndürilýär.

uwnsad (5)
uwnsad (6)

EDM

uwnsad (7)

EDM (Elektrik zyňyndy enjamlary) galyndy öndürmek we gaýtadan işlemek pudaklarynda giňden ulanylýan ýörite işleýiş tehnologiýasynyň bir görnüşidir.

EDM, adaty kesiş usullary bilen işlemek kyn bolan çylşyrymly şekilli materiallary we iş böleklerini işlemek üçin ulanylyp bilner.Adatça elektrik energiýasyny geçirýän maşyn materiallaryna ulanylýar we Titan erginleri, gural polatlary, uglerod çelikleri ýaly kyn maşynlarda işlenip bilner.EDM çylşyrymly boşluklarda ýa-da konturlarda gowy işleýär.

CNC freze bilen gaýtadan işlenip bilinmeýän ýörite stansiýalar, adatça EDM tarapyndan tamamlanyp bilner.EDM-iň çydamlylygy ± 0.005mm ýetip biler.

Öwürmek

Taşlamak, takyk işlemek bölekleri üçin örän möhüm prosesdir.

Öwüriji maşynlaryň köp görnüşi bar.Öwüriji maşynlaryň köpüsi üweýji gaýtadan işlemek üçin ýokary tizlikli aýlanýan ýylmaýjy tigir ulanýar, az sanlysy beýleki ýylmaýjy gurallary we super timarlaýjy maşyn gurallary, gum guşak üweýji maşyn, ýylmaýjy we ýalpyldawuk maşyn ulanýar.

uwnsad (8)

Merkezsiz ýylmaýjy, silindr ýylmaýjy, içerki ýylmaýjy, dik ýylmaýjy we ýerüsti ýylmaýjy ýaly köp ýylmaýjy bar.Takyk işleýiş önümçiligimizde iň köp ulanylýan ýylmaýjy maşynlar merkezsiz üweýji we ýerüsti üweýji (suw ýylmaýjy ýaly).

uwnsad (1)
CNC enjamlaşdyryş

Öwürmek prosesi oňat tekizlige, ýerüsti çişlige we käbir işlenen böleklere tankydy çydamlylyga gaty peýdalydyr.Freze we öwrüm prosesine garanyňda has takyk we ýylmanak täsir edip biler.

HY Metals-da 100-den gowrak toplumly 2 sany CNC gaýtadan işleýän dükan bar, degirmen, öwrüm, üweýji maşynlary.Dürli pudaklar üçin işlenip taýýarlanan bölekleri her dürli diýen ýaly ýasap bileris. Näçe çylşyrymly ýa-da haýsy material we gutarnykly bolsa-da.

HY metallaryň CNC enjamlaşdyryşdaky artykmaçlyklary?

Biz ISO9001: 2015 sertifikat zawodlary

Sitatlar, RFQ esasynda 1-8 sagadyň dowamynda elýeterlidir

Örän çalt eltip bermek, 3-4 gün mümkin

Bizde 80-den gowrak toplumly 2 sany CNC zawody bar

CNC operatorlarynyň baý professional programmirleme tejribesi bar

Öýdäki ähli işleýiş amallaryny üwemek, öwürmek, üwemek, EDM edýäris

12 ýyldan gowrak wagt bäri prototip we pes göwrümli taslamalary dolandyrmakda ýöriteleşýär

5 ok we EDM ukyby ýokary çylşyrymly bölekleri döredip biler

FAI üçin doly ölçegli barlag edýäris

Surfacehli ýerüsti bezegler bar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Harytkategoriýalary