lQLPJxbXbUXXyc7NAUvNB4CwHjeOvqoGZysDYgWKekAdAA_1920_331

önümleri

 • Cöriteleşdirilen CNC, alýuminiý böleklerini gum örtügi we gara anodizasiýa bilen işledi

  Cöriteleşdirilen CNC, alýuminiý böleklerini gum örtügi we gara anodizasiýa bilen işledi

  Bölümiň ady CNC enjamlaşdyrylan alýuminiý ýokarky gapak we aşaky esas standart ýa-da ýöriteleşdirilen ölçeg φ180 * 20mm çydamlylyk +/- 0.01mm material AL6061-T6 faceerüsti çägeli we gara anodlaşdyrylan amaly awtoulag bölekleri CNC öwrülişi, CNC degirmeni, buraw CNC işleýän alýumin bölekleri - ýokarky gapagy we aşaky düýbi bolan, diametri 180mm, galyňlygy 20mm bolan iki sany disk şekilli bölek.Bu takyk bölekler ajaýyp sazlaşykly işlemek üçin ajaýyp işlenip düzülendir ...
 • Poroşok örtükli L görnüşli Sheet metal ýaý

  Poroşok örtükli L görnüşli Sheet metal ýaý

  Bölümiň ady Poroşok örtükli ýöriteleşdirilen L şekilli örtükli metal kysym , metaldan ýasalan ähli zerurlyklar üçin ýeke-täk çözgüt HY Metals-a hoş geldiňiz.Toparymyz, C-den adaty L şekilli metaldan ýasalan ýaýlardan birini hödürländigimize buýsanýar ...
 • Metalokary takyk metal möhürleme işine möhür basmak, urmak we çuňňur çyzmak degişlidir

  Metalokary takyk metal möhürleme işine möhür basmak, urmak we çuňňur çyzmak degişlidir

  Metal möhürleme möhürleme maşynlary we köpçülikleýin önümçilik üçin gurallar.Lazer kesmekden we egilmek maşynlaryndan egilmekden has takyk, has çalt, has durnukly we arzan birlik bahasy.Elbetde, ilki bilen gurallaryň bahasyny göz öňünde tutmaly.Bölüme görä, metal möhürleme adaty möhürleme, çuňňur çyzgy we NCT zarbalaryna bölünýär.Surat1: HY Metals möhürleme ussahanasynyň bir burçunda metal möhürleme ýokary tizlik we takyklyk aýratynlyklaryna eýe ...
 • Metal bölekleri we CNC işlenen bölekleri üçin materiallar we bezegler

  Metal bölekleri we CNC işlenen bölekleri üçin materiallar we bezegler

  HY metallar, 10 ýyldan gowrak iş tejribesi we ISO9001: 2015 şahadatnamasy bolan adaty metal bölekleri we işleýiş bölekleri bilen iň gowy üpjün edijiňizdir.4 sany demir dükan we 2 sany CNC gaýtadan işleýän dükan ýaly 6 sany doly enjamlaşdyrylan zawod bar.Professional ýörite metal we plastmassa prototip görnüşi we önümçilik çözgütleri bilen üpjün edýäris.HY Metals, çig maldan ahyrky ulanyş önümlerine çenli bir gezeklik hyzmat berýän toparlaýyn kompaniýa.Uglerod polat, poslamaýan polat, ... ýaly ähli görnüşli materiallary dolandyryp bileris.
 • Alýuminiý ekstruziýa we guýma ýaly beýleki adaty metal işleri

  Alýuminiý ekstruziýa we guýma ýaly beýleki adaty metal işleri

  HY Metals her dürli metal we plastmassa bölekleri boýunça ýöriteleşendir.Özümiziň metal we CNC gaýtadan işleýän dükanlarymyz bar, şeýle hem ekstruziýa, örtük guýmak, egirme, sim emele getirmek we plastmassa sanjym ýaly beýleki metal we plastmassa işleri üçin ajaýyp we arzan çeşmelerimiz bar.HY metallar, adaty metal we plastmassa taslamalaryňyz üçin materiallardan ýük daşama çenli doly üpjünçilik zynjyryny dolandyryp biler.Şonuň üçin haýsydyr bir ýörite metal we plastmassa işiňiz bar bolsa, HY Metals-a iberiň, biz o ...
 • Lazer kesmek, Himiki efirlemek we Suw Jet ýaly takyk metal kesiş amallary

  Lazer kesmek, Himiki efirlemek we Suw Jet ýaly takyk metal kesiş amallary

  Metal metaldan ýasamak amallary: Kesmek, egilmek ýa-da emele getirmek, kakmak ýa-da çyzmak, kebşirlemek we gurnamak.Metaldan ýasalan materiallar, adatça 1220 * 2440mm ululykdaky käbir metal plitalar ýa-da belli bir giňlikdäki metal rulonlardyr.Şonuň üçin dürli adaty metal böleklerine görä, ilkinji ädim materialy laýyk ululykda keser ýa-da tekiz nagyş boýunça tutuş tabagy keser.Metal bölekleri üçin kesmegiň 4 esasy usuly bar: Lazer kesmek, suw uçary, Himiki efir, s ...
 • Metal metal kebşirlemek we gurnamak

  Metal metal kebşirlemek we gurnamak

  Metal metaldan ýasamak amallary: Kesmek, egilmek ýa-da emele getirmek, kakmak ýa-da çyzmak, kebşirlemek we gurnamak.Metal metal ýygnamak, kesilenden we egilenden soň, käwagt örtükden soň bolýar.Adatça bölekleri aýyrmak, kebşirlemek, laýyk basmak we birleşdirmek üçin kakmak arkaly ýygnaýarys.Threadygnaklarda sapaklary kakmak we aýyrmak möhüm rol oýnaýar.Saplary almagyň 3 esasy usuly bar: Tapmak, perçinlemek, rulonlary oturtmak.1. Saplara degmek Tapmak - bu bir proses ...
 • Takyk CNC işleýiş hyzmaty, 3 ok we 5 ok maşynlary bilen freze we öwrüm

  Takyk CNC işleýiş hyzmaty, 3 ok we 5 ok maşynlary bilen freze we öwrüm

  CNC Machining Köp metal bölekleri we in engineeringenerçilik derejeli plastmassa bölekleri üçin CNC takyk işlemek iň köp ulanylýan önümçilik usulydyr.Şeýle hem prototip bölekleri we pes göwrümli önümçilik üçin örän çeýe.CNC işleýşi, güýç we gatylygy goşmak bilen in engineeringener materiallarynyň asyl aýratynlyklaryny hasam artdyryp biler.CNC Machined bölekleri senagat awtomatlaşdyryş we mehaniki enjam böleklerinde hemme ýerde bar.Işlenen podşipnikleri, işlenen gollary, işlenip taýýarlanan ýaýlary, işlenip örtülen gaplary görüp bilersiňiz ...
 • Çalt prototip bölekleri üçin 3D çap ediş hyzmaty

  Çalt prototip bölekleri üçin 3D çap ediş hyzmaty

  3D çap etmek (3DP) çalt prototip ýazmak tehnologiýasy bolup, oňa goşmaça önümçilik diýilýär.Gurmak üçin gatlakdan çap etmek arkaly poroşok metaldan ýa-da plastmassa we beýleki ýelimleýji materiallardan peýdalanyp, sanly model faýlydyr.

  Senagat modernizasiýasynyň yzygiderli ösmegi bilen, adaty önümçilik prosesleri häzirki zaman senagat bölekleriniň, esasanam öndürmek kyn ýa-da adaty prosesler arkaly öndürmek mümkin bolmadyk käbir ýörite görnüşli gurluşlaryň gaýtadan işlenişini kanagatlandyryp bilmedi.3D çap etmek tehnologiýasy hemme zady mümkin edýär.

 • Gysga öwrümli metal prototip

  Gysga öwrümli metal prototip

  Sheet metal prototipi näme?Sheet metal prototip görnüşi, prototipiň we pes göwrümli önümçilik taslamalarynyň bahasyny we wagtyny tygşytlamak üçin möhürleme gurallary bolmazdan ýönekeý ýa-da çylşyrymly metal bölekleri öndürýän çalt prosesdir.USB birikdirijilerinden başlap, kompýuter korpuslaryna, adam kosmos stansiýasyna çenli, gündelik durmuşymyzda, senagat önümçiliginde we ylym tehnologiýasy amaly pudagynda metal böleklerini görüp bileris.Taslama we ösüş tapgyrynda, resmi gural bilen köpçülikleýin önümçilikden ozal ...
 • Çalt prototipler we pes göwrümli önümçilik üçin uret guýma

  Çalt prototipler we pes göwrümli önümçilik üçin uret guýma

  Uretan kastingi näme ýa-da Vaccum kasting diýilýär?Uret guýmak ýa-da Waksum guýmak, 1-2 hepdäniň dowamynda ýokary hilli prototipi ýa-da önümçilik böleklerini öndürmek üçin rezin ýa-da silikon galyplar bilen örän giňden ulanylýan we gowy ösen çalt gurallaşdyryş prosesi.Metal sanjym galyplary bilen deňeşdirilende has çalt we arzan.Uret guýmak prototipler we pes göwrümli önümçilik üçin gymmat sanjym galyplaryndan has amatlydyr.Sanjym galyplarynyň gaty gowydygyny hemmämiz bilýäris ...
 • Takyk list metal egilmek we emele getiriş prosesi

  Takyk list metal egilmek we emele getiriş prosesi

  Metal metaldan ýasamak amallary: Kesmek, egilmek ýa-da emele getirmek, kakmak ýa-da çyzmak, kebşirlemek we gurnamak.Metal egilmek ýa-da emele getirmek, metaldan ýasalan iň möhüm prosesdir.Bu material burçuny v görnüşli ýa-da U görnüşli ýa-da beýleki burçlara ýa-da şekillere üýtgetmek prosesi.Egilmek prosesi tekiz bölekleri burçlar, radiuslar, flanesler bilen emele gelen bölek edýär.Adatça metaldan egilmek 2 usuly öz içine alýar: Stamping Tooling bilen egilmek we ben tarapyndan egilmek ...