lQLPJxbXbUXXyc7NAUvNB4CwHjeOvqoGZysDYgWKekAdAA_1920_331

önümleri

Metalokary takyk metal möhürleme işine möhür basmak, urmak we çuňňur çyzmak degişlidir

gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Metal möhürleme möhürleme maşynlary we köpçülikleýin önümçilik üçin gurallar.Lazer kesmekden we egilmek maşynlaryndan egilmekden has takyk, has çalt, has durnukly we arzan birlik bahasy.Elbetde, ilki bilen gurallaryň bahasyny göz öňünde tutmaly.

Bölüme görä, metal möhürleme adaty görnüşlere bölünýärMarka,Çuň çyzgyweNCT urmak.

abuol (1)

Surat1: HY Metals möhürleme ussahanasynyň bir burçy

Metal möhürleme ýokary tizlik we takyklyk aýratynlyklaryna eýedir. Marka kesmek çydamlylygy ± 0.05mm ýa-da has gowulaşyp biler, möhürleme çydamlylygy ± 0.1mm ýa-da has gowy bolup biler.

Marka gurallarynyň dizaýny

Bölekleriň mukdary 5000pc-den ýokary bolanda ýa-da lazer kesmek we egirmek enjamy bilen gymmat düşende bölekleri ýasamak üçin möhürleme gurallary gerek bolar.

HY Metals inerener topary, metal bölekleriňizi seljerer we önüm çyzgylaryna we çykdajy býudjetiňize görä iň oňat möhürleme guralyny dizaýn eder.

abuol (2)
Metal möhürleme

Surat2: Galyp dizaýny üçin güýçli inerener goldawymyz bar

Gurluşyna, mukdaryna, gurşun wagtyna we isleýän bahaňyza baglylykda “Progressive-die” ýa-da ýekeje gezek ölmek bolup biler.

Progressive-die, bir wagtyň özünde ähli ýa-da birnäçe prosesi tamamlap bilýän üznüksiz möhürleme galyndysydyr.Tamamlanan bölegini almak üçin diňe 1 toplumlaýyn ölmek gerek bolup biler.

Surat3: Bu ýönekeý progressiw ölmegiň, bir gezek kesmegiň we egilmegiň mysaly.

Peke zarba ölmek ädimme-ädim möhür basmakdyr.Onda möhürleme kesiji gurallar we birnäçe möhür basma gurallary bolup biler.

Peke zarba gurallaryny işletmek aňsat we adatça progressiw gurallardan arzan.Massöne köpçülikleýin önümçilik üçin has haýal we möhürlenen bölekleriň has ýokary bahasy bolar.

Marka kesmek

Adatça möhür basmak deşikleri ýa-da şekilleri kesmek üçin ilkinji ädimdir.

Marka gurallary bilen kesmek, lazer kesmekden has çalt we arzan.

Marka görnüşi

Käbir örtükli metal bölekler üçin konkaw we konweks gurluş ýa-da gapyrgalar üçin, olary emele getirmek üçin möhürleme gurallary gerek bolar.

Marka egilmek

Marka egilmek, egilmek maşynlaryndan has arzan we has çalt.Onlyöne diňe çylşyrymly gurluşy we 300mm * 300mm ýaly kiçi göwrümli bölekler üçin amatlydyr.Sebäbi egilmek ululygy ulalanda gurallaryň bahasy has ýokary bolar.

Şonuň üçin käwagt uly ululyk we köp mukdarda bölekler üçin diňe möhürleýji kesiji gurallary düzýäris, egilme gurallary ýok.Bölekleri diňe egirme maşynlary bilen egreris.

Bizde metal möhürleme bölekleri üçin iň oňat çözgütleri berjek 5 sany professional gural dizaýn inerseneri bar.

abuol (4)
abuol (5)

Surat4: HY metallar möhürleme gurallary ammary

Metal möhürlemek üçin 10T-dan 1200T-a çenli 20-den gowrak möhür basýan we gysýan maşyn bar.Öýde ýüzlerçe möhürleme galyplaryny ýasadyk we her ýyl müşderiler üçin millionlarça takyk metal böleklerini möhürledik.

Surat5: HY metallaryň möhürlenen bölekleri

Çuň çyzgy

Çuňňur çyzgy, has çuňňur we konkaw görnüşli gurluş üçin möhürlemegiň bir görnüşidir.Aşhanadaky poslamaýan polatdan ýasalan howuzlar we gaplar, görüp bilýän çuňňur çyzgyly böleklerdir.

Çuň çyzgy bilen köp sanly önümçilik böleklerini ýasaýarys.

Çuň çyzgy

6-njy surat: Mis böleklerini çuňňur çyzmak we möhürlemek

Bu mis çuňňur çyzgy we möhürleme bölegi.

Bu bölek üçin jemi 7 toplum ýekeje gural guralyny düzdük, emele getirmek üçin 3 toplum çuňňur çyzgy gurallaryny we kesmek we egmek üçin 4 sany möhürleme guralyny.

NCT urmak

abuol (7)

Senagat dolandyryş ulgamy bilen awtomatiki enjam bilen işleýän “Servo Punch” diýlip hem atlandyrylýan Sanly Dolandyryş Turret Punch Press üçin NCT punch gysga.

NCT punch, şeýle hem sowuk möhür basmagyň bir görnüşidir.Adatça käbir deşikleri ýa-da käbir OB deşiklerini kesmek üçin ulanylýar.

Köp deşikli metaldan ýasalan bölekler üçin, lazer kesmekden has arzan we has çalt tizlik bilen NCT urmagy has gowy wariant bolar.

Lazer kesmegiň yssyda käbir deformasiýa getirjekdigini bilýäris.

NCT zarbasy, sowuk ýylylyk bolup, hiç hili ýylylyk deformasiýasyna ýol bermez we metal plastinkany has tekizlik hökmünde saklar

Surat 7: Käbir NCT HY Metals tarapyndan öndürilen önümleri


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň