lQLPJxbXbUXXyc7NAUvNB4CwHjeOvqoGZysDYgWKekAdAA_1920_331

habarlar

 • Elektronikada takyk metal bölekleri: Kliplere, ýaýlara, birikdirijilere we başga zatlara has ýakyndan serediň

  Metal bölekleri elektronika dünýäsiniň möhüm bölegine öwrüldi.Bu takyk komponentler aşaky gapaklardan, jaýlardan başlap, birleşdirijilere we awtobus duralgalaryna çenli dürli programmalarda ulanylýar.Elektronikada ulanylýan iň köp ýaýran metal bölekleriň arasynda klipler, ýaýlar ...
  Koprak oka
 • Sheet metal prototipini gurallaşdyrmagyň artykmaçlyklary we kynçylyklary

  Metal prototip gurallary önümçilikde möhüm prosesdir.Gysga möhletli ýa-da demir metal böleklerini çalt öndürmek üçin ýönekeý gurallaryň önümçiligini öz içine alýar.Bu amal zerurdyr, sebäbi çykdajylary tygşytlamaga kömek edýär we beýleki artykmaçlyklar bilen bir hatarda tehniklere garaşlylygy azaldýar.Şeýle-de bolsa, bu ...
  Koprak oka
 • Gowy ýer almak üçin metaldan egilmek prosesinde egilme belliklerinden nädip saklanmaly?

  Gowy ýer almak üçin metaldan egilmek prosesinde egilme belliklerinden nädip saklanmaly?

  Metal egilmek önümçilikde adaty metal bolup, dürli metallara metal metal emele getirmegi öz içine alýar.Bu ýönekeý bir proses bolsa-da, islenýän netijelere ýetmek üçin ýeňilmeli käbir kynçylyklar bar.Iň möhüm meseleleriň biri flex belgileridir.Bu bellikler haçan ...
  Koprak oka
 • Aerokosmos ýokary takyklyk bilen işlenen bölekler

  Aerokosmos amaly programmalary barada aýdylanda, ýokary takyk işlenip düzülen komponentlere zerurlyk artykmaç bolup bilmez.Bu komponentler uçarlaryň we kosmos gämileriniň enjamlarynyň howpsuzlygyny we netijeliligini üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar.Bu bölekleri ýasanyňyzda iň köp ulanylýan materiallaryň biri al ...
  Koprak oka
 • 5 okly takyk işlemek önümçilikde hemme zady mümkin edýär

  Önümçilik tehnologiýanyň ösmegi bilen takyklyga we takyklyga uly üýtgeşme başdan geçirdi.5 okly CNC işleýşi, dürli materiallary, şol sanda alýumin, poslamaýan st ...
  Koprak oka
 • Gysga öwrümli ýörite metal we plastmassa böleklerinde iň gowy üpjün ediji

  Gysga öwrümli ýörite metal we plastmassa böleklerinde iň gowy üpjün ediji

  Shortokary hilli ýörite metal we plastmassa böleklerini gysga öwrüm bilen üpjün edip biljek üpjün ediji gözleýärsiňizmi?Biziň kompaniýamyz çalt prototip ýazmak, list metal prototip görnüşi, pes göwrümli CNC enjamlaşdyryş, ýörite metal bölekleri we ýörite plastmassa bölekleri bilen üpjün edijidir.Toparymyz p ...
  Koprak oka
 • Cokary takyklyk CNC işlenen bölekleri nädip ýasamaly?

  Cokary takyklyk CNC işlenen bölekleri nädip ýasamaly?

  Häzirki zaman önümçilik pudagynda berk çydamlylyk bilen ýörite metal böleklerini döretmek üçin CNC öwrüm, CNC gaýtadan işlemek, CNC degirmen, üweýji we beýleki ösen işleýiş usullary ulanylýar.Highokary takyk işlenip düzülen bölekleri döretmek prosesi tehnikanyň utgaşmasyny talap edýär ...
  Koprak oka
 • Customörite metaldan ýasalan metal bölek üçin ýokary hilli poroşok örtügi gaty möhümdir

  Customörite metaldan ýasalan metal bölek üçin ýokary hilli poroşok örtügi gaty möhümdir

  Poroşok örtük, üstüňi taýýarlamagyň usuly bolup, demir ýüzüne poroşok örtügini ulanmagy öz içine alýar, soň bolsa gaty, çydamly gutarmak üçin ýylylyk astynda bejerilýär.Metal list, berkligi, çeýeligi we köp taraplylygy sebäpli meşhur poroşok örtük materialydyr ....
  Koprak oka
 • NCCA palto bellikleri

  HY Metals-yň täze möhürleme desgasy barada.2010-njy ýylda döredilen “Sheet Metal and Precision Machining” kompaniýasy “HY Metals” ýakynda ilkinji möhür basma desgasynyň açylandygyny habar berdi.Kompaniýa kiçi garaagedan başlap, 5 sany önümçilik kärhanasyna çenli ep-esli ösdi we bu ...
  Koprak oka
 • 2023 ösüş meýilnamasy original Asyl artykmaçlyklaryny saklaň we önümçilik kuwwatyny giňeltmegi dowam etdiriň

  2023 ösüş meýilnamasy original Asyl artykmaçlyklaryny saklaň we önümçilik kuwwatyny giňeltmegi dowam etdiriň

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly, COVID-19 täsirinde Hytaýyň we hatda dünýäniň import we eksport işi soňky 3 ýylda agyr täsir etdi.2022-nji ýylyň ahyrynda Hytaý global söwdada köp zady aňladýan epidemiýa gözegçilik syýasatyny doly liberallaşdyrdy.HY üçin ...
  Koprak oka
 • Prototipler üçin hil gözegçiligi

  Hil syýasaty: Hil iň ýokarydyr Käbir prototip böleklerini gurnanyňyzda esasy aladaňyz näme?Hil, gurşun wagty, bahasy, bu üç esasy elementi nädip tertiplemek isleýärsiňiz?Käwagt, müşderi bahany birinji hökmünde alýar ...
  Koprak oka
 • Takyk kagyz metal bölekleriniň ulanylyşy

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly, metaldan ýasalan önümçilik, önümçilik dizaýny, Önüm gözlegleri we ösüşi, prototip synagy, bazar synag önümçiligi we köpçülikleýin önümçilik ýaly senagat önümçiliginiň ähli basgançaklaryny öz içine alýan häzirki zaman önümçiliginiň esasy pudagydyr.Şeýle pudaklaryň köpüsi ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2