lQLPJxbXbUXXyc7NAUvNB4CwHjeOvqoGZysDYgWKekAdAA_1920_331

önümleri

Takyk list metal egilmek we emele getiriş prosesi

gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Metal metaldan ýasamak amallary: Kesmek, egilmek ýa-da emele getirmek, kakmak ýa-da çyzmak, kebşirlemek we gurnamak.Egilmek ýa-da emele getirmek

Metaldan ýasalan önümler (1)

Metal metal egilmek, metaldan ýasalan iň möhüm prosesdir.Bu material burçuny v görnüşli ýa-da U görnüşli ýa-da beýleki burçlara ýa-da şekillere üýtgetmek prosesi.

Egilmek prosesi tekiz bölekleri burçlar, radiuslar, flanesler bilen emele gelen bölek edýär.

Adatça metaldan egilmek 2 usuly öz içine alýar: Stamping Tooling bilen egilmek we egilmek enjamy bilen egilmek.

Marka guraly bilen egilmek

Marka egilmek çylşyrymly gurluşy bolan, ýöne 300mm * 300mm ýaly kiçi göwrümli we 5000 toplum ýa-da ondanam köp mukdarda sargyt partiýasy üçin amatlydyr.Ululygy näçe uly bolsa, möhürleme gurallarynyň bahasy şonça-da ýokarydyr.

HY Metals, gural dizaýnyna we işleýşine uly goldaw berýän güýçli inerener topary bar.Metalyň egilmek bölekleri üçin iň oňat çözgüt bereris.

Büküji maşyn bilen egilmek

HY Metals takyk metal ýasamakda ýöriteleşendir, CNC egirme maşynlary esasy egilmek enjamlarymyzdyr.

Metaly egmegiň esasy ýörelgesi burçlary we radiusy emele getirmek üçin egilmek guralyny (ýokarky we aşaky) ulanmakdyr.

Marka egilmek bilen deňeşdirilende, egilmek enjamy has aňsat we ýönekeý gurulýar we prototipler we pes göwrümli önümçilik üçin amatly.

Metaldan ýasalan önümler (2)
Metaldan ýasalan önümler (3)

Egilmek enjamy güýçli tehniki binýady we hünär tejribesi bolan operatordan dürli kyn egilmek talaplaryny, mysal üçin, tegelegiň egilmegini talap edýär.

Käbir takyk tegelek bölekler üçin, togalanyp, ýasap bilmeris.Arkanyň egrisiniň takykdygyna göz ýetirmek üçin tegelek almak üçin olary az-kem egmeli.

Aşakdaky surat, HY metallary tarapyndan öndürilen iň adaty list metal egirme böleklerinden biridir.

Metaldan ýasalan önümler

Egilmeler diňe üç tegelegiň ýapylmagyny üpjün etmek bilen çäklenmän, iň soňky egilmek gutarandan soň ähli deşikleriň konsentrik we simmetrik bir-birine gabat gelmegini üpjün etmeli.

Bu gaty kyn iş.15 ýyldan gowrak wagt bäri metaldan egilmekde işleýän QiuYi Li atly operatorymyz bu bölümi birkemsiz gutardy we şol bir wagtyň özünde hiç hili dyrnak ýa-da zeper ýetmedi.

HY Metals-da 2022-nji ýylyň sentýabryna çenli 4 sany demir zawody bar.

Bizde 25 sany egirme maşyn bar.Bu ýerde Li ýaly 28 sany tehniki operator bar.

Metaldan ýasalan önümler (5)
Metaldan ýasalan önümler (6)
Metaldan ýasalan önümler (7)

Metal müşderilerinde bir söz bar: HY Metals-da kyn ýagdaý ýok, bar bolsa, olara ýene 1 gün beriň.

Şeýlelik bilen, metal bölekleriň sargytlaryny HY Metals-a iberiň, biz sizi asla goýbermeris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň