lQLPJxbXbUXXyc7NAUvNB4CwHjeOvqoGZysDYgWKekAdAA_1920_331

önümleri

Metal metal kebşirlemek we gurnamak

gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

leileisun (1)

Metaldan ýasalan önümler:Kesmek,Egilmek ýa-da emele gelmek, Tapmakýa-daAýlaw,Kebşirlemek weAssambleýa.

Metal metal ýygnamak, kesilenden we egilenden soň, käwagt örtükden soň bolýar.Adatça bölekleri aýyrmak, kebşirlemek, laýyk basmak we birleşdirmek üçin kakmak arkaly ýygnaýarys.

Tapmak we aýlamak

Threadygnaklarda sapaklar möhüm rol oýnaýar.Saplary almagyň 3 esasy usuly bar: Tapmak, perçinlemek, rulonlary oturtmak.

1.Tsapak sapaklary

Tprogramma, metaldan ýasalan bölekler ýa-da kran maşynlary we kran gurallary bilen CNC işlenen bölekleri üçin deşiklerde sapak ýasamakdyr.Polat we poslamaýan polat bölekleri ýaly käbir galyň we gaty materiallarda giňden ulanylýar.

leileisun (2)
leileisun (3)

Alýumin we plastmassa bölekleri ýaly inçe metal ýa-da ýumşak materiallar üçin rulonlary süpürmek we oturtmak has gowy işlär.

2.Rhozlar we garaşmalar

Aýlaw metallary gaýtadan işlemekde iň ýönekeý we iň köp ulanylýan gurnama usulydyr.

Aýlaw inçe metal plastinka degmekden has uzyn we güýçli sapaklar berip biler

Aýlaw üçin gaty köp hoz, nurbat we gapma-garşylyk bar.Gurnama üçin HY Metals-dan ähli ölçegli PEM enjamlaryny we käbir MacMaster-Carr enjamlaryny alyp bilersiňiz.

leileisun (4)
leileisun

Shopserli dükanlarda gözläp bilmeýän käbir ýörite enjamlar üçin, ýygnamak üçin bize berip bilersiňiz.

3. Heli-rulon goýmak

Plastmassa işlenen bölekler ýaly käbir galyň, ýöne ýumşak materiallar üçin, gurnamak üçin sapak almak üçin, adatça işlenip düzülen deşiklere Heli-rulon goýýarys.

wunsd (5)
leileisun (6)

Fit basyň

Metbugat gurnamasy käbir gysgyçlar we wilka ýygnamak üçin amatly we işlenip taýýarlanan böleklerde giňden ulanylýar, käwagt metaldan ýasalan taslamalarda zerur.

Kebşirlemek

Kebşirlemek, metaldan ýasalan önümlerde köp ulanylýan gurnama usulydyr.Kebşirlemek birnäçe bölekleri birleşdirip biler.

leileisun (7)
wunsd (8)

HY metallar lazer bilen kebşirlemek, Argon-ark kebşirlemek we Uglerod dioksidi ark kebşirläp biler.

Metal kebşirleýiş işleriniň derejesine görä, ol kebşirleme, doly kebşirlemek, suw geçirmeýän kebşirleme bölünýär.

Gurluşlaryňyz üçin metal kebşirlemek baradaky ähli talaplaryňyzy kanagatlandyryp bileris.

Käwagt örtmezden ozal tekiz ýer almak üçin kebşirleme belliklerini süpüreris.

leileisun (8)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň