lQLPJxbXbUXXyc7NAUvNB4CwHjeOvqoGZysDYgWKekAdAA_1920_331

önümleri

Gysga öwrümli metal prototip

gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sheet metal prototipi näme?

Sahypanyň metal prototip görnüşiPrototip we pes göwrümli önümçilik taslamalary üçin çykdajylary we wagty tygşytlamak üçin möhürleme gurallary bolmazdan ýönekeý ýa-da çylşyrymly metal bölekleri öndürýän çalt prosesdir.

USB birikdirijilerinden başlap, kompýuter korpuslaryna, adam kosmos stansiýasyna çenli, gündelik durmuşymyzda, önümçilikde we ylym tehnologiýasy amaly ulgamynda metaldan ýasalan bölekleri görüp bileris.

abud (1)
abud (2)

Taslama we ösüş tapgyrynda, resmi gurallar bilen köpçülikleýin önümçilikden öň, metaldan prototip ýazmak zerur bolar.

TSheet Metal Prototyping prosesi

Smetaldan prototip ýazmak prosesilazer kesmek, egilmek, kebşirlemek we käwagt metaldan, plastmassadan, hatda agaçdan ýasalan ýörite gurallaryň kömegi bilen ýörite gurluş şekillerini ýa-da egrilen ýüzleri emele getirýär.

abud (3)
abud (4)

Metal metal bölekleri üçin çalt prototip gurallaryny nädip ýasamaly?

Süýümlilikmetaldan, gurluşy has güýçli we durnukly edýän demir metal böleklerinde konweks gabyklary ýa-da gapyrgalary emele getirmäge mümkinçilik berýär.Awtoulag bölekleri ýaly giňden ulanylýan gabyklar we gapyrgalar resmi möhürleme gurallary arkaly aňsatlyk bilen emele gelip biler, ýöne resmi gurallar bolmasa gaty kyn.

Emma müşderilerAdatça gurally köpçülikleýin önümçilikden ozal birnäçe synag we dizaýn üýtgeşmeleri gerek.

Şeýlelik bilen tehniklerimiz metaldan, plastmassadan we agaçdan çalt gurallaşdyrmak üçin käbir gowy çözgütleri taýýarlaýarlar.Bu, iň çalt we iň arzan bahadan ýokary hilli çylşyrymly metal bölekleri ýasamaga mümkinçilik berýär.

abud (5)
abud (6)

Tçalt prototip gurallarymetaldan, plastmassadan ýa-da agaçdan kontur işläp bejermek arkaly gysga ylgaw gurallary diýlip hem atlandyrylýar. Käwagtlar diňe birnäçe kesilen metal plitalardan ýasalýar.

Biziň tehniklerimizýönekeý gurallary dizaýn ediň we olary lazer bilen kesiň, soňra olary kebşirläň we tekiz metal gurluşy şekillendirmek üçin tekiz gyralary, kameralary ýa-da ýüzleri almak üçin käbir ýerleri süpüriň.

Bu örän çaltmöhürleme gurallaryndan başga, hatda 2-3 günüň içinde çylşyrymly metal böleklere garaşyp bilersiňiz.

Sahypa metalPrototip ýazmak prosesi tehniki işgärleriň tejribesine we tehniki derejesine gaty baglydyr.Şol sebäpli metaldan ýasalan dükanlaryň Hytaýdaky CNC gaýtadan işleýän dükanlary ýaly köp däldigini, beýleki ýurtlarda-da şeýle bolmalydygyny görüp bilersiňiz.

Good täzelikleri“HY Metals” -yň 12 ýyllyk tejribesi bolan 4 sany professional metal zawody bar.Bizde 120 hünärli we ökde işgär bar, olaryň köpüsi 5-15 ýyl bäri demir metal pudagynda işleýär.Esasanam inersenerler we gaýtadan işleýän ussat işçiler, örän baý amaly tejribelere eýe we çylşyrymly we kyn ýagdaýlary çözmäge ökde.

HY metallaryň list metal prototipinde artykmaçlyklary?

1. HY Metals Sammy-iň eýesi demir we tehniki in engineeringenerçilik fon

2. 4 sany hünärmen, tejribeli we doly enjamlaşdyrylan Sheet metal zawodlary, Iň ýokary çeýeligi we özara ukyplylygy bilen öýdäki ähli amallary dolandyrmak.

3. Inerener topary we tehnikler topary tarapyndan güýçli goldaw

4. Örän bäsdeşlik bahasy, hatda prototip gurallaryny mugt ýasaýarys

5. Örän çalt eltip bermek, 2-3 gün mümkin

6. 12 ýyldan gowrak wagt bäri prototip we pes göwrümli taslamalary dolandyrmakda ýöriteleşýär

7. Örän çylşyrymly bölekler üçin elýeterli

8. Çig mal, apparat we gutarnykly bejergini goşmak bilen, metaldan ýasalan önümçilik zynjyrynyň baý çeşmeleri bilen

9. ISO 9001: 2015 şahadatnamasy

10. DHL, FedEx, UPS tarapyndan bölekleri dünýäniň çar künjegine iberiň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň