lQLPJxbXbUXXyc7NAUvNB4CwHjeOvqoGZysDYgWKekAdAA_1920_331

önümleri

Alýuminiý ekstruziýa we guýma ýaly beýleki adaty metal işleri

gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

HY Metals her dürli metal we plastmassa bölekleri boýunça ýöriteleşendir.

Biziň öz metaldan ýasalan metal we CNC gaýtadan işleýän dükanlarymyz bar, şeýle hem ekstruziýa, örtük guýmak, egirme, sim emele getirmek we plastmassa sanjym ýaly beýleki metal we plastmassa işleri üçin ajaýyp we arzan çeşmelerimiz bar.

HY metallar, adaty metal we plastmassa taslamalaryňyz üçin materiallardan ýük daşama çenli doly üpjünçilik zynjyryny dolandyryp biler.

Şonuň üçin haýsydyr bir ýörite metal we plastmassa işiňiz bar bolsa, HY Metals-a iberiň, biz bir duralga hyzmatyny ederis.

Alýumin ekstruziýasy

Beýleki ýöriteleşdirilen metal işleri

Adaty alýumin profillerini gurmak we bezemek ýerli bazarymyzda gaty ýygydyr.

HY metallar bu adaty profil meýdanynda däl.

CNC işleýiş prosesine has arzan kömek etmek üçin önümçiligimizde köplenç ulanylýan alýuminiý ekstruziýa ýa-da alýumin profilinde ýöriteleşýäris.

Radiatoryň aýratyn bir görnüşi ýa-da käbir ýöriteleşdirilen alýumin turbalary hem çykarylyp, soňra çyzgylara işlenip bilner.

Käbir pes göwrümli ýa-da köpçülikleýin öndürilen alýumin öndürilen bölekler üçin şol bir bölüm bolsa, wagty we işlemegiň çykdajylaryny tygşytlamak üçin olary ekstruziýa arkaly CNC işleýiş prosesi edip bileris.

Custörite ekstruziýa ilki bilen ekstruziýa gurallary gerek bolar.Gurallar, adatça, guýma ýa-da sanjym galyplary bilen deňeşdirilende gaty gymmat däl.

Beýleki ýöriteleşdirilen metal işleri (2)

Surat2: HY Metals tarapyndan öndürilen alýuminiý ekstruziýa bölekleri

Mysal üçin, bu suratdaky soňky 3 turba bölegi ilki uzyn ýörite turba çykaryldy, soň bolsa deşikleri işledip, çyzgy boýunça kesildi.Bazarda beýle ululyk we şekilli turba ýoklugy sebäpli bu bölek üçin ekstruziýa gurallaryny ýasadyk.

Ekstruziýa + CNC işleýşi bu bölek üçin iň oňat çözgütdir.

Kasting

Beýleki ýöriteleşdirilen metal işleri

Die guýma metal guýma prosesi bolup, eredilen metala ýokary basyş etmek üçin galyndy boşlugynyň ulanylmagy bilen häsiýetlendirilýär.Kasting üçin “Die” ýa-da “Mold of casting” diýlip atlandyrylýan adatça has güýçli erginlerden ýasalýar.

“Metal Die” guýma sanjym galyplaryna meňzeýär.Ölüm guýma materiallarynyň köpüsi sink, mis, alýumin, magniý, gurşun, galaýy we gurşun-galaýy erginleri ýaly demirsizdir.

Surat 3: Döküm bölegi.

Ölüm guýmak prosesleri, adatça, galyndy bahasynyň köp bolmagy sebäpli kiçi we orta göwrümli uly QTY üçin köpçülikleýin önümçilik üçin ulanylýar.Beýleki guýma prosesi bilen deňeşdirilende, guýma tekiz tekiz we has ýokary ölçegli yzygiderliligi bar.

Takyk metal işlerimizde, adatça, guýulýan bölekleri ýasaýarys, soň bolsa CNC taýýar bölekleri taýýarlaýarys.

Simleriň emele gelmegi we bahar

Sim emele getirmek we çeşmeler köp pudak taslamalary üçin gaty ýygy duş gelýär.

Polat, poslamaýan polat, mis ýaly simleri emele getirip bileris.

Surat4: HY Metals tarapyndan sim emele gelen bölekler we çeşmeler

Beýleki ýöriteleşdirilen metal işleri

Egirme

Egriji silindr görnüşli, konusly, parabolik emele gelmegi ýa-da beýleki egri bölekleri emele getirmek üçin egirme maşynyň ok eplenmesine tekiz plastinka ýa-da içi boş material goýmakdyr.Örän çylşyrymly şekilleriň aýlanýan bölekleri hem egirmek arkaly gaýtadan işlenip bilner.

Beýleki ýöriteleşdirilen metal işleri (5)
Beýleki ýöriteleşdirilen metal işleri (6)

Surat5: HY Metalsyň egirme önümleri

Gödek çydamlylyk sebäpli, egirme prosesi önümçiligimizde az ulanylýar.

Käwagt mebel ýa-da yşyklandyryş pudagyndaky müşderilerimiz çyralary bizden ýapýarlar.Adatça örtükleri egirmek arkaly ýasaýarys.

Beýleki ýöriteleşdirilen metal işleri (7)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Harytkategoriýalary