lQLPJxbXbUXXyc7NAUvNB4CwHjeOvqoGZysDYgWKekAdAA_1920_331

habarlar

5 okly takyk işlemek önümçilikde hemme zady mümkin edýär

Önümçilik tehnologiýanyň ösmegi bilen takyklyga we takyklyga uly üýtgeşme başdan geçirdi.5 okly CNC işleýşi, alýumin, poslamaýan polat we gural polat ýaly dürli materiallary ulanyp, ýörite metal bölekleriniň önümçiliginde ýokary takyklygy we takyklygy üpjün etmek arkaly önümçilige öwrülişik girizdi.

CNC işleýşi, maşyn gurallarynyň hereketine gözegçilik etmek üçin programmirlenen programma üpjünçiligini ulanmagy öz içine alýan kompýuter tarapyndan dolandyrylýan önümçilik prosesi.Ulgam iş böleginiň dürli ölçeglerine laýyk gelýän üç oky (x, y we z) işleýär.5 okly CNC enjamy, iki öwrüm okuny goşmak bilen bäş ok işleýär.Ulgam, kesiş guralyny bir wagtyň özünde bäş ok boýunça hereket etmäge mümkinçilik berýär, çylşyrymly geometriýalara we çylşyrymly dizaýnlara mümkinçilik berýär.

5 okly takyk işlemegiň ulanylmagy, 0.005 millimetre çenli çydamlylygy bolan ýokary takyk metal böleklerini öndürmäge mümkinçilik berýär.Diýmek, bölekler göz öňünde tutulan funksiýany ýokary derejede takyklyk, hil we gaýtalanma derejesi bilen ýerine ýetirip biler.Öndürilen bölekler aerokosmos, lukmançylyk, awtoulag we in engineeringenerçilik ýaly dürli pudaklara hyzmat edýär.

Alýumin, howa we awtoulag pudagynda meşhur bolan ýeňil we poslama garşy materialdyr.5 okly CNC işleýşi, bölekleriň hilini we takyklygyny üpjün etmek üçin ýörite alýumin böleklerini öndürmek üçin amatlydyr.CNC gaýtadan işlemek tygşytly we az wagtyň içinde has köp bölek öndürip biler, täze önümler üçin bazara wagt azaldar.

Poslamaýan polat önümçilikde ulanylýan başga bir meşhur materialdyr.Highokary güýç, çydamlylyk we poslama garşylygy talap edýän bölekleri öndürmek üçin amatlydyr.5 okly takyk işlemek, çydamlylygy takyklamak üçin çylşyrymly geometriýaly poslamaýan polat böleklerini öndürip biler.Bu, kyn şertlere çydap bilýän çylşyrymly bölekleri döretmäge mümkinçilik berýär.

Gural polat pyçak pudagynda meşhur bolan ýokary güýçli materialdyr.Customörite gural polat böleklerini öndürmekde 5 okly CNC işleýşiniň ulanylmagy, göz öňünde tutulan funksiýany ýokary takyklyk bilen ýerine ýetirýän ýokary takyk bölekleri öndürmäge mümkinçilik berýär.Precokary takyklyk, öndürilen pyçaklaryň has uzak dowam edýändigini we adaty pyçaklardan has gowy ýerine ýetirilýändigini aňladýar.

Gysgaça aýtsak, 5 okly takyk işlemek, alýumin, poslamaýan polat we gural polat ýaly dürli materiallary ulanyp, ýörite metal bölekleriniň önümçiliginde ýokary takyklygy we takyklygy üpjün etmek bilen önümçiligi özgertdi.Tehnologiýa, göz öňünde tutulan işini hasam artdyrýan ýokary çylşyrymly bölekleri öndürmäge mümkinçilik berýär.5 okly CNC işleýşini ulanmak, az wagtyň içinde has köp bölek öndürmek üçin tygşytly artykmaçlyklaryň bardygy ýüze çykýar.5 okly takyk işlemek önümçilikde hakykatdanam mümkin bolan zatlary edýär.


Iş wagty: 20-nji mart-2023-nji ýyl