lQLPJxbXbUXXyc7NAUvNB4CwHjeOvqoGZysDYgWKekAdAA_1920_331

habarlar

Customörite metaldan ýasalan metal bölek üçin ýokary hilli poroşok örtügi gaty möhümdir

Poroşok örtük, demir ýüzüne poroşok örtügini ulanmagy öz içine alýan, soňra gaty we çydamly görnüşi emele getirmek üçin ýylylyk astynda bejerilýär.Metal list, berkligi, çeýeligi we köp taraplylygy sebäpli meşhur poroşok örtük materialydyr.

Esasanam käbir metaldan ýasalan kranlar, metaldan ýasalan gaplar, metal örtükler we aşaky gatlaklar, has gowy ýer we gowy poslama garşylygy talap edýän demir metal bölekleri.

dhf (1)

HY metallarda poroşok örtügi üçin halaýan dürli reňkleriňizi we dokumalaryňyzy düzüp bilersiňiz.Adatça reňk nusgalaryna ýa-da RAL reňk belgisine we Panton reňk belgisine görä reňkleri deňeşdirýäris.

Hatda şol bir reňk belgisi, dürli dokumanyň gutarnykly täsirine laýyk bolup biler.

Mysal üçin aşakdaky 2 surat ak we ak reňk üçin dürli täsirleri görkezýär.

Semiarym ýalpyldawuk gara, gum gara we tekiz mat gara bar.

dhf (2)
dhf (3)

Poroşok paltany metal böleklere, şol sanda poslama garşylygy, çydamlylygy we estetikany gowulaşdyrmak üçin köp peýdasy bar.Poroşok örtükleri adaty suwuk örtüklere ekologiýa taýdan arassa alternatiwadyr, sebäbi olar üýtgäp durýan organiki birleşmeleriň (VOC) pes derejesini çykarýarlar we az galyndy döredýärler.

Metaldan ýasalan poroşok örtüginiň möhüm artykmaçlyklaryndan biri, hatda çylşyrymly ýer meýdanlarynda-da birmeňzeş we yzygiderli gutarmagy üpjün etmekdir.Poroşok örtükleri metal böleginiň talaplaryna baglylykda dürli galyňlykda ulanylyp bilner.Eger metaldan ýasalan bölek gaty gurşawda ulanylsa, goşmaça poslama we könelmekden goramak üçin has galyň örtük ulanylyp bilner.

Poroşok örtükli metal bölekleriniň ýene bir möhüm artykmaçlygy, aşa gyzgynlyga garşy durmak ukybydyr, ýokary temperatura sezewar boljak hereketlendiriji bölekleri ýa-da senagat tehnikasy ýaly bölekler üçin ideal bolar.Poroşok palto gutarmagy, öçmegine, heklenmegine we gabygyna garşy çykýar, uzak dowamly, owadan gutarmagyny üpjün edýär.

Metal bölekleriniň poroşok örtügi awtoulag, howa, kosmos, gurluşyk we önümçilik ýaly dürli pudaklarda ulanylýar.Poroşok örtük önümleri dürli reňklerde we dokumalarda bolýar, öndürijilere marka ýa-da dizaýn zerurlyklary üçin dogry görnüşi saýlamaga mümkinçilik berýär.

Poroşok örtüginiň metal böleklerine ulanylmagy tehniki hyzmatyň çykdajylaryny azaldyp biler, sebäbi az hyzmat etmegi talap edýär we örtülen bölekleri arassalamak aňsat.Poroşok bilen örtülen tekiz ýüzüň hapa we reňkli gurluşyna garşy çykýar, ýumşak sabyn we suw ýa-da basyş ýuwujy bilen arassalanmagy aňsatlaşdyrýar.

Metal böleklerdäki poroşok örtük lukmançylyk we iýmit gaýtadan işleýän pudaklarda ulanmak üçin amatly, sebäbi bakteriýalaryň ösmegine garşy durýar we aňsat sterilizasiýa edilip bilner.Poroşok bilen örtülen gutarnykly, bakteriýalaryň saklap bilýän çukurlary ýa-da gözenekleri ýok, bu gurallar, enjamlar we lukmançylyk enjamlary üçin amatly ýer bolýar.

Gysgaça aýtsak, metal böleklere poroşok palto dakmak, poslama garşylygy, çydamlylygy we estetikany goşmak bilen birnäçe peýdany hödürleýär.Poroşok örtükleri adaty suwuk örtüklere ekologiýa taýdan arassa alternatiwadyr we dürli pudaklarda ulanylýar.Onuň aşa gyzgynlyga garşy durmak we tehniki hyzmat çykdajylaryny azaltmak ukyby awtoulag, howa giňişligi, gurluşyk we önümçilik amaly üçin amatly edýär.Poroşok örtükleri, bakteriýalaryň ösmegine we aňsat arassalanyp bilýän ýerüsti gutarmagyna garşylygy sebäpli lukmançylyk we iýmit gaýtadan işleýän pudaklarda ulanmak üçin amatlydyr.


Iş wagty: 16-2023-nji mart