lQLPJxbXbUXXyc7NAUvNB4CwHjeOvqoGZysDYgWKekAdAA_1920_331

habarlar

Gowy ýer almak üçin metaldan egilmek prosesinde egilme belliklerinden nädip saklanmaly?

Metal egilmek önümçilikde adaty metal bolup, dürli metallara metal metal emele getirmegi öz içine alýar.Bu ýönekeý bir proses bolsa-da, islenýän netijelere ýetmek üçin ýeňilmeli käbir kynçylyklar bar.Iň möhüm meseleleriň biri flex belgileridir.Bu bellikler, metal metal egilende ýüze çykýar we üstünde görünýän yzlary döredýär.Bu makalada, metaldan ýasalan görnüşde epilmek üçin egilme belliklerinden gaça durmagyň usullaryny öwreneris.

Ilki bilen, metaldan egilen bellikleriň nämedigini we näme üçin problema bolup biljekdigine düşünmek möhümdir.Sahypa metal egirme bellikleri, epleneninden soň listiň üstünde görünýän belliklerdir.Olara egilmek prosesinde ulanylýan gurallar bilen metal metaldan galan yzlar bolan gural bellikleri sebäp bolýar.Bu ýazgylar köplenç metaldan ýasalan ýüzüň üstünde görünýär we aýyrmak kyn, netijede göze görünmeýän gutarýar.

gutar

Egrem belliklerinden gaça durmak üçin, egirme prosesinde list metal mata ýa-da plastmassa bilen örtülmelidir.Bu, işleýiş bellikleriniň sahypada yz goýulmagynyň öňüni alar we netijede ýeriň has ýumşak bolmagyna getirer.Mata ýa-da plastmassadan peýdalanyp, eplenen wagtynda metal metallaryň çyzylmagy ýa-da zaýalanmagy mümkinçiligini azaldarsyňyz.

Egrem belliklerinden gaça durmagyň ýene bir usuly, egilmek prosesinde ulanylýan gurallaryň ýokary hilli bolmagyny üpjün etmekdir.Qualityaramaz hilli gurallar, demir metalyň üstünde çuňňur we görünýän gural belliklerine sebäp bolup biler.Beýleki tarapdan, ýokary hilli gurallar aýyrmak aňsat ýa-da asla görünmeýän has ýeňil bellikleri öndürýär.

Ahyrynda, egilme belliklerinden gaça durmak üçin, eplenen wagtynda metal metal dogry üpjün edilmelidir.Sahypanyň metalyny dogry berkitmek, egirme wagtynda üýtgemeginiň ýa-da üýtgemeginiň öňüni almaga kömek edýär, bu bolsa işleýiş belliklerine sebäp bolup biler.Sahypanyň metalynyň dogry goralmagyny üpjün etmek üçin, egilmek prosesinde listi berk saklamak üçin gysgyçlar we beýleki gorag enjamlary ulanylmaly.

Gysgaça aýtsak, metaldan egilmek önümçilikde möhüm proses bolup, islenýän ýeriň gutarmagyna ýetmek üçin möhümdir.Egrem bellikleri çynlakaý mesele bolup biler we egilmek wagtynda list metallary mata ýa-da plastmassa bilen örtmek, ýokary hilli gurallary ulanmak we egilmek wagtynda list metaly dogry goramak bilen öňüni alyp bolar.Bu maslahatlara eýerip, egilmek belliklerinden gaça durup bilersiňiz we işleýiş belliklerinden mahrum bolup bilersiňiz.

EmmaDüşündirmelihatda agzalan usullaryň hemmesini ulanyp, daşyny belliklerden azat edip bileris.Metal metal bölekleriniň takyk çydamlylygyna göz ýetirmek üçin ýokarky guralda mata ulanyp bilmerisiçerki bellikler henizem görüner.


Iş wagty: 20-nji mart-2023-nji ýyl