lQLPJxbXbUXXyc7NAUvNB4CwHjeOvqoGZysDYgWKekAdAA_1920_331

habarlar

Cokary takyklyk CNC işlenen bölekleri nädip ýasamaly?

Häzirki zaman önümçilik pudagynda berk çydamlylyk bilen ýörite metal böleklerini döretmek üçin CNC öwrüm, CNC gaýtadan işlemek, CNC degirmen, üweýji we beýleki ösen işleýiş usullary ulanylýar.Highokary takyk işlenip düzülen bölekleri döretmek prosesi tehniki bilimleriň, ussatlygyň we tejribäniň utgaşmasyny talap edýär.

bölekler1

Highokary takyk işlenip düzülen bölegi döretmekde ilkinji ädim dizaýn aýratynlyklaryny üns bilen gözden geçirmekdir.Dizaýn aýratynlyklary jikme-jik ölçegleri, çydamlylygy we maddy talaplary öz içine alýar.CNC programmistleri, CNC maşynynyň dogry gurlandygyny we dogry gurallaryň ulanylmagyny üpjün etmek üçin dizaýn aýratynlyklaryny üns bilen gözden geçirmeli.

Indiki ädim CNC öwrülişigi.CNC öwrülişigi, kompýuter bilen dolandyrylýan maşyny ulanyp, metal iş bölegini öwürmek we kesiş gurallary arkaly materiallary ýerden aýyrmak.Bu amal silindr ýa-da şahalar ýa-da boltlar ýaly tegelek bölekleri döretmek üçin ulanylýar.

bölekler2

CNC öwrüm prosesi tamamlanandan soň, maşinist CNC degirmenine geçýär.CNC freze, ýörite bölekleri döretmek üçin metal blokdan material çykarmak üçin kompýuter bilen dolandyrylýan maşynlary ulanmagy öz içine alýar.Bu amal çylşyrymly şekiller ýa-da dizaýnlar bilen çylşyrymly bölekleri döretmek üçin ulanylýar.

CNC öwrülişi we üweýiş wagtynda maşinistler kesiş gurallaryna ýiti we takyk bolmagyny üpjün etmeli.Gödek ýa-da könelen gurallar ahyrky önümde ýalňyşlyklara sebäp bolup, bölekleriň çydamlylygyň gaçmagyna sebäp bolup biler.

Öwürmek, ýokary takyklyk bilen işlemekde ýene bir möhüm ädimdir.Öwürmek, bir bölegiň üstünden az mukdarda material aýyrmak, tekiz ýer döretmek we bölek zerur çydamlylyklara laýyk gelmek üçin ulanylýar.Öwürmek el bilen ýa-da dürli awtomatlaşdyrylan maşynlary ulanyp bolýar.

Gaty çydamlylyk, ýokary takyk işlenen bölekleri öndürmekde iň möhüm faktorlardan biridir.Gaty çydamlylyk, bölekleriň takyk ölçeglerde öndürilmelidigini aňladýar we bu ölçegden islendik gyşarmak bölekleriň şowsuz bolmagyna sebäp bolup biler.Gaty çydamlylygy kanagatlandyrmak üçin maşinistler ähli işleýiş prosesine ünsli gözegçilik etmeli we zerur bolanda maşynlary sazlamaly.

bölekler3

Ahyrynda, ýörite metal bölekleri zerur talaplara laýyk gelýändigi üçin düýpli barlanmalydyr.Bu ýöriteleşdirilen ölçeg enjamlarynyň ulanylmagyny ýa-da wizual gözden geçirmegi öz içine alyp biler.Dizaýn aýratynlyklaryndan islendik kemçilikler ýa-da gyşarmalar, bir bölegi doly hasap edilmezden ozal çözülmelidir.

Gysgaça aýtsak, ýokary takyk işlenen bölekleri öndürmek tehniki tejribäni, ösen işleýiş usullaryny ulanmagy we hil gözegçiligine ygrarlylygy talap edýär.Bu ädimleri ýerine ýetirmek we jikme-jikliklere üns bermek bilen, öndürijiler iň berk çydamlylyga we ýokary hilli standartlara laýyk gelýän ýörite metal böleklerini öndürip bilerler.


Iş wagty: 18-2023-nji mart