lQLPJxbXbUXXyc7NAUvNB4CwHjeOvqoGZysDYgWKekAdAA_1920_331

habarlar

Elektronikada takyk metal bölekleri: Kliplere, ýaýlara, birikdirijilere we başga zatlara has ýakyndan serediň

Metal bölekleri elektronika dünýäsiniň möhüm bölegine öwrüldi.Bu takyk komponentler aşaky gapaklardan, jaýlardan başlap, birleşdirijilere we awtobus duralgalaryna çenli dürli programmalarda ulanylýar.Elektronikada ulanylýan iň köp ýaýran metal bölekleriň arasynda klipler, ýaýlar we gysgyçlar bar.Programma baglylykda, mis we bürünç ýaly dürli materiallardan ýasalyp, dürli derejedäki elektrik geçirijiligini hödürläp bolýar.

Klip

Klip, köplenç elektron enjamlarynda ulanylýan berkidiji görnüşdir.Olar köplenç simler, kabeller we beýleki ownuk bölekleri ýerinde saklamagyň çalt we aňsat usuly hökmünde ulanylýar.Klipler dürli programmalara laýyk dürli şekilde we ululykda bolýar.Mysal üçin, simleri ýerinde saklamak üçin J-klipler köplenç ulanylýar, U-gysgyçlar bolsa simleri ýerlere berkitmek üçin ulanylýar.Klipler ýokary geçirijilikli mis we bürünç ýaly dürli materiallardan ýasalyp bilner.

Garaşanlar

Garaşanlar elektronikada tapylan başga bir metal metal komponentidir.Komponentleri oturtmak we ýerinde saklamak üçin ulanylýar.Bir bölek ýa-da başga bir komponente berkitmek üçin ýaýlar ulanylyp bilner.Dürli programmalara laýyk dürli şekilde we ululykda gelýär.Mysal üçin, L şekilli ýaýlar köplenç PCB (çap edilen elektron tagtasy) korpus ýa-da berkitme üçin ulanylýar.Garaşlar dürli materiallardan, şol sanda alýumin we poslamaýan polatdan ýasalyp bilner.

Baglaýjy

Baglaýjylar elektron önümleriniň möhüm bölegidir.Signallaryň ýa-da güýjüň geçirilmegine mümkinçilik berýän iki ýa-da has köp komponentiň arasynda baglanyşyk gurmak üçin ulanylýar.Baglaýjylar dürli programmalara laýyk köp görnüşde we ululykda bolýar.Mysal üçin, DIN birleşdirijileri köplenç ses enjamlarynda, USB birikdirijiler bolsa kompýuterlerde we beýleki sanly enjamlarda ulanylýar.Baglaýjylar, ýokary geçirijilikli mis we bürünç ýaly dürli materiallardan ýasalyp bilner.

Aşaky gapak we gapak

Içki bölekleri tozan, çyglylyk we yrgyldy ýaly daşky elementlerden goramak üçin aşaky gapaklar we berkitmeler elektron enjamlarynda ulanylýar.Dürli programmalara laýyk dürli şekilde we ululykda gelýär.Korpus we korpus polat we alýumin ýaly dürli materiallardan ýasalyp bilner.

Busbar

Awtobus barlary elektrik paýlamak üçin elektron enjamlarda ulanylýar.Adaty sim usullaryndan has az ýer talap edýändigi sebäpli, ulgamyň içinde güýç paýlamagyň netijeli usuly bilen üpjün edýärler.Awtobuslar ýokary geçirijilikli mis we bürünç ýaly dürli materiallardan ýasalyp bilner.

Gysmak

Klipler iki ýa-da has köp komponenti ygtybarly saklamak üçin ulanylýar.Dürli programmalara laýyk dürli şekilde we ululykda gelýär.Mysal üçin, şlang gysgyçlary köplenç şlangy ýa-da turbany ýerinde saklamak üçin ulanylýar, C gysgyçlar iki metal bölegi bilelikde saklamak üçin ulanylýar.Gysgyçlar polat we alýumin ýaly dürli materiallardan ýasalyp bilner.

Takyk metaldan ýasalan komponentler elektronika dünýäsinde möhüm rol oýnaýar.Klipler, ýaýlar, birleşdirijiler, aşaky gapaklar, jaýlar, awtobus barlary we klipler elektron enjamlarynda ulanylýan metal bölekleriniň diňe birnäçe mysalydyr.Dürli programmalara laýyk we dürli geçirijilik derejesini talap etmek üçin dürli şekilde we ululykda gelýär.Sahypa metal bölekleri elektron enjamlaryny dizaýn etmekde we öndürmekde möhüm bölekler bolup, olar elektronika industriniň hemişe üýtgeýän zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ösmegini dowam etdirýärler.


Iş wagty: 20-nji mart-2023-nji ýyl