lQLPJxbXbUXXyc7NAUvNB4CwHjeOvqoGZysDYgWKekAdAA_1920_331

habarlar

Prototipler üçin hil gözegçiligi

habarlar (4)

Hil syýasaty: Hil iň ýokary

Käbir prototip böleklerini düzeniňizde esasy aladaňyz näme?

Hil, gurşun wagty, bahasy, bu üç esasy elementi nädip tertiplemek isleýärsiňiz?

Käwagt, müşderi bahany birinji hökmünde kabul edýär, käwagt öňdebaryjy, käte hil bolýar.

Ulgamymyzda Hil hemişe BIRINJI.

Şol bir bahada we şol bir gurşun wagty şertinde beýleki üpjün edijilerden has ýokary hilli garaşyp bilersiňiz.

1.Önümçiligini kesgitlemek üçin çyzgylary gözden geçiriň

Partsörite bölekleri öndüriji hökmünde, adatça dizaýn çyzgylaryňyza we aýratyn talaplaryňyza görä bölekler ýasaýarys.

If çyzgyda haýsydyr bir çydamlylygy ýa-da talaplary kanagatlandyryp bilmeris, size sitata berenimizde görkezeris we näme üçin we nädip öndürip boljakdygyny size habar bereris.

Bu size laýyk däl önüm öndürmegiň we ibermegiň ýerine hiline gözegçilik etmek üçin ilkinji ädimdir.

2.ISO9001 ulgamyna görä hil gözegçiligi

Soň bolsa, yzygiderli hil gözegçiligi prosesi bar: IQC-FAI-IPQC-OQC.

Bizde her dürli gözleg enjamlary we gelýän material barlagy, gidýän hil gözegçiligi barlagy üçin jogapkär 15 hil gözegçisi bar.

Elbetde, her bir işgär öz işi üçin ilkinji hil taýdan jogapkär adamdyr. Bu gaty möhüm, sebäbi gowy hiliň barlagdan däl-de, önümçilik prosesinden gelendigi aýdyň bolmaly.

habarlar (1)
habarlar (2)

ISO9001: 2015 laýyklykda hil dolandyryş ulgamyny döretdik we önümiň ähli prosesiniň gözegçilikde saklanmagyny we yzarlanmagyny üpjün etdik.

Taýýar önümleriň hil derejesi 98% -den gowrak boldy, belki köpçülikleýin önümçilik liniýasy üçin ajaýyp däl, ýöne görnüşleri, ýöne pes göwrümi sebäpli prototip ýazmak üçin bu gaty gowy nyrh.

3. Ajaýyp bölekleri alýandygyňyzy anyklamak üçin howpsuzlyk gaplamasy

Halkara gözleg tejribäňiz köp bolsa, elbetde, ýakymsyz paket zaýalanmak tejribesine duş geldiňiz.Ulag sebäpli gaty gaýtadan işlenen önümleriň zaýalanmagy gynandyryjy.

Şonuň üçin gaplamagyň howpsuzlygyna uly ähmiýet berýäris. Arassa plastik paketler, güýçli goşa karton gutular, agaç sandyklar, ýük daşanyňyzda bölekleriňizi goramak üçin elimizden gelenini ederis.

habarlar (3)

Iş wagty: Iýul-25-2022