lQLPJxbXbUXXyc7NAUvNB4CwHjeOvqoGZysDYgWKekAdAA_1920_331

habarlar

2023 ösüş meýilnamasy original Asyl artykmaçlyklaryny saklaň we önümçilik kuwwatyny giňeltmegi dowam etdiriň

Hemmämiziň bilşimiz ýaly, COVID-19 täsirinde Hytaýyň we hatda dünýäniň import we eksport işi soňky 3 ýylda agyr täsir etdi.2022-nji ýylyň ahyrynda Hytaý global söwdada köp zady aňladýan epidemiýa gözegçilik syýasatyny doly liberallaşdyrdy.

HY metallary üçin täsiri hem görnüp dur.

Tutuş bazar henizem gyrada duranda, başlygymyz,Sammy Sueköp sanly enjam satyn almak we önümçilik kuwwatymyzy iki esse artdyrýan zawody giňeltmek mümkinçiligini gördi we peýdalandy.

kuwwaty1 kuwwaty2

10-njy fewrala çenlith, 2023, HY metallary7 zawod we 3 satuw bölümiHytaýda 4 list metal zawody we 3 CNC gaýtadan işleýän zawod,200-den gowrak toplummetaldan ýasalan önümler we häzirki prototip we önümçilik sargytlary üçin doly işleýän CNC işleýiş maşynlary.Bar300 töweregi hünärli işgärHY Metals toparynda işleýär.

kuwwaty3

Hytaýda her bir maşynyň, esasanam adaty bölekler pudagymyzda we esasanam HY Metalsda Bahar baýramy (7-14 gün) sebäpli gijikdirilen sargytlary ýerine ýetirmek üçin iş wagtyndan artyk işleýändigini aýtmak ulaldyp bolmaz.

Bölekleri çaltlaşdyrmak üçin müşderileriň basyşy bilen ýüzbe-ýüz bolup, hilini we öňdebaryjy wagtyny gowulaşdyrmak we üpjün etmek üçin elimizden gelenini edýäris.

Zawodyň meşgul ritmi we müşderileriň yzygiderli gelýän sargytlary 2023-nji ýylda bazaryň gülläp ösjekdigini, öňe gidişligini we synanyşmaga we ynanmaga mynasypdygyny görkezýär.

2023-nji ýyl üçin birnäçe meýilnamamyz bar:

5 maksat almak üçin önümçilik kuwwatyny yzygiderli ýokarlandyryň we dolandyryş derejesini ýokarlandyryň:

1) 7 zawodymyzyň hemmesiniň gündiz we gije çalşygy 90% -den ýokary bolmaly;

2) Eltip bermek-Gowy önüm bahasyny 98% -den ýokary saklamak;Gowy hiliň artykmaçlygyny saklaň;

3) Prototip sargytlarynyň öz wagtynda gowşurylyş tizligini 95% -den ýokary saklaň we gijikdirme möhletini 7 günden köp saklamaly däl;Çalt öwrümiň artykmaçlygyny saklaň;

4) yzygiderli ösýän müşderilere kömek etmek;Gowy hyzmatyň artykmaçlygyny saklaň;

5) has täze müşderilere giňeltmek;

Customershli müşderileriň goldawy we ynamy üçin sag boluň.Siziň üçin ajaýyp bölekleri taýýarlamagy dowam etdireris.

Has gowusy we has gowusy, adaty metal we plastmassa böleklerinde prototip ýazmak we pes göwrümli we köpçülikleýin önümçilik sargytlary ýaly iň gowy üpjün ediji bolarys.


Iş wagty: 15-2023-nji fewral