lQLPJxbXbUXXyc7NAUvNB4CwHjeOvqoGZysDYgWKekAdAA_1920_331

habarlar

Hytaýda metal metal önümçiliginiň ösüşi

Sheet metal senagaty 1990-njy ýyllardan başlap Hytaýda has giç ösdi.

Emma soňky 30 ýylda ýokary hilli ýokary ösüş depgini gaty çalt.

Ilkibaşda Taýwan tarapyndan maliýeleşdirilýän we ýapon kompaniýalarynyň käbiri Hytaýyň arzan zähmetinden peýdalanmak üçin demir metal zawodlarynyň gurluşygyna maýa goýdy.

Şol döwürde kompýuterler bütin dünýäde çalt meşhurlyk gazandy we kompýuter şassisi we Kompýuter bilen baglanyşykly metaldan ýasalan bölekler bazary ýetmezçilik edýärdi.

sds (1)

2010-njy ýyldan soň, bazar doýup başlansoň, kompýuter halatlaryna bolan isleg peselip başlady, Hytaýyň metal senagaty üýtgedilip başlandy, käbir iri zawodlar ýapyldy, käbir kiçi we orta göwrümli ýöriteleşdirilen we arassalanan zawodlar peýda bolup başlady.

Hytaýyň metal önümçiligi esasan Pearl River Delta (Şanhaý we onuň töweregindäki şäherleriň wekili) we taňze derýa Delta sebitlerinde jemlenendir (Şençzhenen, Dongguan we onuň töweregindäki şäherler wekilçilik edýär).

HY Metals, DongGuan şäherinde 2010-njy ýylda döredildi. Biz ýokary takyklaşdyrylan metal metal prototiplerine we dürli pudaklarda pes göwrümli önümçilige ünsi jemledik.

HY Metals, demir önümçiliginde 10 ýyldan gowrak tejribesi bolan 150-den gowrak hünärmen we tehniki işgärleri we inersenerleri özüne çekdi.

HY Metals tehniki topary we in engineeringenerçilik topary müşderi hyzmatyna güýçli goldaw berýär. Önümçilige we çykdajylaryňyzy tygşytlamak üçin dizaýn tapgyry üçin hünär tekliplerini berip bileris.

HY Metals topary, soňky önümleriň ähli dizaýn funksiýalaryňyza laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin hakyky önümçilik prosesinde dürli meseleleri çözmäge ökde.

Gowy bahasy, ýokary hilli, çalt eltiş döwri bilen HY Metals Europeanewropa we Amerikan bazarlary tarapyndan, esasanam çalt prototip senagaty tarapyndan tanaldy.

sds (3)

COVID-19 täsirinde Hytaýyň eksport bahasy bu 2 ýylda ep-esli ýokarlandy, käbir pudaklarda Europeanewropaly we Amerikaly müşderiler Hindistan, Wýetna ýaly täze üpjünçilik zynjyry ýurtlaryny gözleýärler.Chinaöne Hytaýda metal metal senagaty henizem durnukly ösüşi dowam etdirýär, sebäbi metal önümçiligi tehnologiýa we tejribä bil baglaýar, täze bazar ýurdy gysga möhletde ösen üpjünçilik zynjyry ulgamyny döretmek kyn.

Dürli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolup, HY Metals elmydama 2 zady ýatda saklaýar: Hil we gurşun wagty.

2019-2022-nji ýyllarda zawody giňeltdik, täze enjamlar goşduk we ähli sargytlaryň ýokary hilli wagtynda ýerine ýetiriljekdigine göz ýetirmek üçin has köp işgär aldyk.

2022-nji ýylyň 31-nji maýyna çenli HY Metalsda 4 sany demir zawod, 2 sany CNC işleýiş merkezi bar.

sds (2)

Iş wagty: Iýul-04-2022