lQLPJxbXbUXXyc7NAUvNB4CwHjeOvqoGZysDYgWKekAdAA_1920_331

habarlar

Takyk kagyz metal bölekleriniň ulanylyşy

Hemmämiziň bilşimiz ýaly, metaldan ýasalan önümçilik, önümçilik dizaýny, Önüm gözlegleri we ösüşi, prototip synagy, bazar synag önümçiligi we köpçülikleýin önümçilik ýaly senagat önümçiliginiň ähli basgançaklaryny öz içine alýan häzirki zaman önümçiliginiň esasy pudagydyr.

Awtoulag senagaty, Aerokosmos senagaty, Lukmançylyk enjamlary senagaty, ingagtylyk senagaty, Mebel senagaty, Elektronika senagaty, Awtomatlaşdyryş senagaty we Robotika senagaty ýaly pudaklaryň hemmesi standart ýa-da standart däl metal böleklerini talap edýär. soňra daşky gabyga ýa-da tutuşlygyna metaldan ýasalan metaldan ýasalyp bilner.

Lightagtylyk esbaplary, Awtoulag bölekleri, mebel enjamlary, Lukmançylyk enjamlarynyň bölekleri, awtobus bölekleri, LCD / TV paneli we montaj kysymlary ýaly enjamlar öndürýäris.

wisjd

“HY Metals” 3 mm-den kiçi we giň pudak üçin 3000mm ululykdaky metal bölekleri öndürip biler.

Lazer kesmek, egilmek, emele getirmek, perçinlemek we ýerüsti örtük, dizaýn çyzgylaryna laýyklykda ýörite metal bölekleri üçin bir gezeklik ýokary hilli hyzmat edip bileris.

Şeýle hem köpçülikleýin önümçilik üçin metal möhürleme gurallary dizaýny we möhürleme bilen üpjün edýäris.

Metal metaldan ýasamak amallary: Kesmek, egilmek ýa-da emele getirmek, kakmak ýa-da çyzmak, kebşirlemek we gurnamak.Egilmek ýa-da emele getirmek

Metal metal egilmek, metaldan ýasalan iň möhüm prosesdir.Bu material burçuny v görnüşli ýa-da U görnüşli ýa-da beýleki burçlara ýa-da şekillere üýtgetmek prosesi.

Egilmek prosesi tekiz bölekleri burçlar, radiuslar, flanesler bilen emele gelen bölek edýär.

Adatça metaldan egilmek 2 usuly öz içine alýar: Stamping Tooling bilen egilmek we egilmek enjamy bilen egilmek.

Metörite list metal kebşirleýiş we gurnama

Metal metal ýygnamak, kesilenden we egilenden soň, käwagt örtükden soň bolýar.Adatça bölekleri aýyrmak, kebşirlemek, laýyk basmak we birleşdirmek üçin kakmak arkaly ýygnaýarys.

Degişli maglumatlary görüp bolýar


Iş wagty: Iýul-04-2022