lQLPJxbXbUXXyc7NAUvNB4CwHjeOvqoGZysDYgWKekAdAA_1920_331

önümleri

 • Poroşok örtükli L görnüşli Sheet metal ýaý

  Poroşok örtükli L görnüşli Sheet metal ýaý

  Bölümiň ady Poroşok örtükli ýöriteleşdirilen L şekilli örtükli metal kysym , metaldan ýasalan ähli zerurlyklar üçin ýeke-täk çözgüt HY Metals-a hoş geldiňiz.Toparymyz, C-den adaty L şekilli metaldan ýasalan ýaýlardan birini hödürländigimize buýsanýar ...
 • Metalokary takyk metal möhürleme işine möhür basmak, urmak we çuňňur çyzmak degişlidir

  Metalokary takyk metal möhürleme işine möhür basmak, urmak we çuňňur çyzmak degişlidir

  Metal möhürleme möhürleme maşynlary we köpçülikleýin önümçilik üçin gurallar.Lazer kesmekden we egilmek maşynlaryndan egilmekden has takyk, has çalt, has durnukly we arzan birlik bahasy.Elbetde, ilki bilen gurallaryň bahasyny göz öňünde tutmaly.Bölüme görä, metal möhürleme adaty möhürleme, çuňňur çyzgy we NCT zarbalaryna bölünýär.Surat1: HY Metals möhürleme ussahanasynyň bir burçunda metal möhürleme ýokary tizlik we takyklyk aýratynlyklaryna eýe ...
 • Lazer kesmek, Himiki efirlemek we Suw Jet ýaly takyk metal kesiş amallary

  Lazer kesmek, Himiki efirlemek we Suw Jet ýaly takyk metal kesiş amallary

  Metal metaldan ýasamak amallary: Kesmek, egilmek ýa-da emele getirmek, kakmak ýa-da çyzmak, kebşirlemek we gurnamak.Metaldan ýasalan materiallar, adatça 1220 * 2440mm ululykdaky käbir metal plitalar ýa-da belli bir giňlikdäki metal rulonlardyr.Şonuň üçin dürli adaty metal böleklerine görä, ilkinji ädim materialy laýyk ululykda keser ýa-da tekiz nagyş boýunça tutuş tabagy keser.Metal bölekleri üçin kesmegiň 4 esasy usuly bar: Lazer kesmek, suw uçary, Himiki efir, s ...
 • Metal metal kebşirlemek we gurnamak

  Metal metal kebşirlemek we gurnamak

  Metal metaldan ýasamak amallary: Kesmek, egilmek ýa-da emele getirmek, kakmak ýa-da çyzmak, kebşirlemek we gurnamak.Metal metal ýygnamak, kesilenden we egilenden soň, käwagt örtükden soň bolýar.Adatça bölekleri aýyrmak, kebşirlemek, laýyk basmak we birleşdirmek üçin kakmak arkaly ýygnaýarys.Threadygnaklarda sapaklary kakmak we aýyrmak möhüm rol oýnaýar.Saplary almagyň 3 esasy usuly bar: Tapmak, perçinlemek, rulonlary oturtmak.1. Saplara degmek Tapmak - bu bir proses ...
 • Takyk list metal egilmek we emele getiriş prosesi

  Takyk list metal egilmek we emele getiriş prosesi

  Metal metaldan ýasamak amallary: Kesmek, egilmek ýa-da emele getirmek, kakmak ýa-da çyzmak, kebşirlemek we gurnamak.Metal egilmek ýa-da emele getirmek, metaldan ýasalan iň möhüm prosesdir.Bu material burçuny v görnüşli ýa-da U görnüşli ýa-da beýleki burçlara ýa-da şekillere üýtgetmek prosesi.Egilmek prosesi tekiz bölekleri burçlar, radiuslar, flanesler bilen emele gelen bölek edýär.Adatça metaldan egilmek 2 usuly öz içine alýar: Stamping Tooling bilen egilmek we ben tarapyndan egilmek ...